ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2023

2023-10-31 EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOVUM Z O. O.  w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym

Szanowni Państwo,

 

EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOVUM Z O. O.  w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi jednodniowego spotkania, dalej zwanego „okrągłym stołem” po stronie polskiej w ramach projektu „Wspólnie dla Ukrainy”/” Společně pro Ukrajinu” współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego  w ramach Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Usługi polegać mają na zapewnieniu sali konferencyjnej oraz miejsc parkingowych podczas konferencji, usługi cateringowej.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowego okrągłego stołu na terenie Powiatu Karkonoskiego w terminie 06.12.2023 r. dla około 35 osób.

W załącznikach dodatkowe informacje.

 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane również w Bazie konkurencyjności pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/178637

Załączniki:

1.            Zapytanie ofertowe nr 3/2023,

2.            Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,

3.            Załącznik nr 2 -  Wzór oferty,

4.            Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym,

5.            Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług w ostatnich 36 miesiącach,

6.            Załącznik nr 5 – Projekt umowy jaka zostanie zawarta z Wykonawcą.