int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Cele i zadania - EUWT NOVUM z o.o.
 

Cele i zadania

EUWT NOVUM zostało utworzone w celu intensyfikacji, ułatwiania i upowszechniania polsko-czeskiej współpracy transgranicznej na rzecz wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej obszaru działania Ugrupowania.

Dla osiągnięcia powyższego celu Ugrupowanie realizuje następujące zadania:

 1. rozwój współpracy, zdolności oraz wspólnego wykorzystywania zasobów ludzkich infrastruktury, w szczególności w sektorach takich jak turystyka, kultura, edukacja i ochrona zdrowia, a także na potrzeby badań i rozwoju technologii;
 2. wspieranie i poprawa wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i wspólnego zarządzania nimi, jak również zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym;
 3. zmniejszanie izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, a także transgranicznych systemów i urządzeń dostaw wody i energii oraz zagospodarowania odpadów;
 4. wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, turystyki, kultury oraz handlu transgranicznego;
 5. wspieranie i propagowanie badań, rozwoju technologicznego i innowacji;
 6. wspieranie i propagowanie skutecznej i spójnej współpracy transgranicznej, w tym współpracy prawnej i administracyjnej;
 7. propagowanie integracji transgranicznych rynków pracy;
 8. propagowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia, równości płci i równości szans, szkoleń i integracji społecznej;
 9. wspieranie powiązań pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi;
 10. zapewnienie współdziałania, dialogu oraz warunków sprzyjających debacie politycznej i społecznej;
 11. umożliwienie tworzenia, wnioskowania i realizacji projektów w ramach wspólnie opracowywanej strategii rozwoju.