Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Witamy

EUWT jest to europejski instrument prawny, który został utworzony w celu ułatwienia współpracy transgranicznej, międzynarodowej pomiędzy państwami członkowskim. EUWT umożliwia tworzenie grup współpracy, realizację wspólnych projektów. Utworzyć EUWT mogą partnerzy z przynajmniej dwóch państw członkowskich i muszą one należeć do co niemniej jednej z wymienionych kategorii: 

  • państwa członkowskie;
  • władze regionalne, lokalne;
  • podmioty prawa publicznego;
  • stowarzyszenia zrzeszające podmioty należące do co najmniej jednej z tych kategorii.