int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Wykształcenie nie zna granic - EUWT NOVUM z o.o.
 
Wykształcenie nie zna granic

Wykształcenie nie zna granic

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.12.2022 r.

OPIS PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy kluczowych instytucji działających na polu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej (partnerzy projektu), stworzenie sieci ich kooperacji (tworzenie kanałów i mechanizmów), a poprzez poprawę umiejętności komunikacji w języku polskim i czeskim także stworzenie płaszczyzny do podejmowania edukacji pozaszkolnej w instytucjach administracji publicznej, NGOs oraz pośród innych kwalifikowalnych wnioskodawców, realizujących działania na rzecz rozwoju wspólnego pogranicza na terenie EUWT NOVUM.

Wtórnym celem projektu jest umożliwienie pracownikom sektora non-profit zaangażowanych w czesko-polskie działania kształcenia w sąsiednim języku. Dotyczy to menadżerów miast i gmin, pracowników informacji turystycznych, przedstawicieli organizacji typu związki itp. Celem jest podniesienie znajomości języka czeskiego i polskiego wśród grupy docelowej, co zostanie osiągnięte przy wykorzystaniu e-learningu w połączeniu z klasycznymi zajęciami stacjonarnymi.

DZIAŁANIA KLUCZOWE:

  1. Tworzenie sieci kooperacji i podnoszenie kwalifikacji -  to ważne działanie, mające na celu podniesienie znajomości języków wśród pracowników partnerów (intensywna nauka języka partnera) oraz stworzenie wzajemnych mechanizmów, kanałów dla przyszłego poszukiwania partnerstw (stworzenie wzorcowych formularzy dla potencjalnych partnerów, opracowanie zasad komunikacji dla poszukiwania partnerów, odpowiedzialnych osób itp.) oraz stworzenie wspólnej sieci współpracujących podmiotów (partnerzy projektu).
  2. E-learning - zapewni stworzenie modułu do nauki języka w formie e-learningu. W określonym czasie każdy uczestnik będzie miał obowiązek wykonania przygotowanych lekcji i zrealizowania ich zakresu, by móc przejść do kolejnej lekcji.
  3. Zajęcia praktyczne - w ramach tego działania kluczowego będą odbywały się tradycyjne kilkudniowe zajęcia praktyczne z lektorem.
  4. Warsztaty - w celu zmotywowania uczestników kursów zawsze pod koniec każdego kursu zostanie zorganizowany konkurs wiedzy, którego wyniki ogłoszone będą na warsztatach

PARTNERZY PROJEKTU:

  • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o./ Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r. o.
  • Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
  • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

 

Oficjalna strona projektu

 

 

Osoby do kontaktu:


Monika Kozłowska
Koordynator projektów międzynarodowych 
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o., 
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
e-mail: monika.kozlowska@euwt-novum.eu
tel. 506 425 002

Justyna Sawicka
Specjalista ds. finansowych
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o., 
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
e-mail: biuro@euwt-novum.eu
tel.519 623 714