int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Droga S3D11 – nasz wspólny priorytet - EUWT NOVUM z o.o.
 
Droga S3/D11 – nasz wspólny priorytet

Droga S3/D11 – nasz wspólny priorytet

W dniu 24 czerwca 2016 r. w Hotelu Davidek w Trutnovie odbyła się konferencja dotycząca postępów w budowie drogi S3 na terenie Polski oraz drogi D11 na terenie Republiki Czeskiej. Organizatorem Konferencji było Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum.  Konferencji dofinansowana była ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nysa.
Uroczystego otwarcia dokonali Dyrektorzy EUWT Novum Bartosz Bartniczak oraz Miroslav Vlasak. Poinformowano, że pierwsza konferencja poświęcona tej tematyce została zorganizowana w ubiegły roku w Lubawce. Podczas której wszyscy uczestnicy podpisali deklarację o współpracy w celu szybkiego rozpoczęcia budowy, tej strategicznej dla Polski i Czech drogi.Następnie odczytano list z Polskiego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w którym Pan Minister podkreśla, że budowa drogi S3  w kierunku granicy z Republiką Czeską jest postrzegana jako jedno z najważniejszych zadań związanych z rozwojem sieci komunikacyjnej w Polsce. Zadanie to zostało wpisane do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) określającego plany związane z realizacją inwestycji drogowych.
W rezultacie już trwają prace projektowe oraz prace budowalne dotyczące odcinka Legnica-Bolków łączącego się z autostradą A4. GDDKIA złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji tej inwestycji ze środków instrumentu Connecting Europe Facility. Mimo negatywnej decyzji Komisji Europejskiej, strona polska zamierza wywiązać się z podjętych zobowiązań i doprowadzić drogę S3 do granicy z naszymi południowymi sąsiadami zgodnie z zakładanymi harmonogramami. List z upoważnienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa podpisał Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu.
Jako pierwszy głoś zabrał Ivan Adamec – poseł na sejm Republiki Czeskiej oraz starosta Trutnova. Zwrócił on uwagę jak ważna z punktu widzenia poszczególnych samorządów jest budowa tej drogi. Wskazał, że przyczyni się ona do pozyskania nowych inwestorów.
Następnie głos zabrała Zastępca Ministra Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej Klára Dostálová. Przedstawiła ona  założenia czeskiej polityki planowania przestrzennego w odniesieniu do wyznaczania korytarzy transportowych. Polityka rozwoju przestrzennego Republiki Czeskiej została zaktualizowana 15 kwietnia 2015 r.  W dokumencie tym wskazano  obszary i osie rozwojowe. Zaprezentowana została  także Strategia rozwoju kraju kralovahradeckiego. Przedstawione zostały również plany dotyczących finansowania budowy drogi ze środków Unii Europejskiej. Odcinek  Hradec Králové – Jaroměř ma być finansowany z Programu Operacyjnego Transport 2014-2020. Natomiast budowa odcinka Jaroměř – granica państwa ze środków instrumentu Connecting Europe Facility.
Kolejnym prelegentem był Wicemister Kamil Rudolecký, Zastępca Ministra Transportu Republiki Czeskiej. Przedstawił on informacje na temat postępów w budowie poszczególnych odcinków drogi D11 oraz plany dotyczące budowy kolejnych odcinków.
Następnie głos zabrał Vladislav Smrž Zastępca Ministra Ochrony Środowiska Republiki Czeskiej. Przedstawił on informacje dotyczące decyzji środowiskowych dla poszczególnych odcinków drogi. Hetman Kraju Kralovehradeckiego Lubomir Franc zwrócił on uwagę na duże oczekiwania społeczne dotyczące tej inwestycji. Wskazał, że plany budowy tej drogi sięgają lat 70 XX wieku. Agnieszka Zakęś Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zwróciła uwagę, że zarówno czeska jak i polska sieć drogowa charakteryzuje się bardzo dobrym skomunikowaniem drogami wyższych klas na kierunku wschód-zachód. Niewystarczająca jednak jest ilość takich połączeń na kierunku północ-południe. Budowa takich połączeń przyczyniłaby się do poprawy dostępności transportowej krajów Europy Środkowej, co skutkowałoby wzrostem ich atrakcyjności inwestycyjnej. Autostrady i drogi ekspresowe wytyczają szlaki wspomagające rozwój. Przez brak takich połączeń obszary przygraniczne w Polsce jak i Republice Czeskiej są mocno zmarginalizowane i pomijane w przypadku podejmowania decyzji o lokalizacji kluczowych inwestycji. Potwierdzeniem na to, że budowa dróg wysokiej klasy może przyciągnąć poważnych inwestorów jest decyzja o zlokalizowaniu fabryki Mercedes-Benz w Jaworze przy powstającej drodze ekspresowej S3. Budowa dróg S3 i D11 będzie strategicznym, przełomowym momentem dla omawianych obszarów i wpłynie bardzo korzystnie na ich aktywizację gospodarczą. W najbliższym otoczeniu dróg tego typu najczęściej lokują się m.in. centra logistyczne czy strefy przemysłowe.Marek Novotný, Dyrektor Oddziału Dyrekcji Dróg i Autostrad Republiki Czeskiej, z Hradec Kralove. Poinformował on, że obecnie realizowany jest odcinek drogi D11 Osičky – Hradec Králové. Przygotowywane do budowy są natomiast odcinki: Hradec Králové – Smiřice,  Smiřice – Jaroměř, Jaroměř – Trutnov oraz Trutnov – granica państwa. Przekazał on także informacje dotyczące natężenia ruchu na obecnie istniejących drogach krajowych oraz prognozy dotyczące natężenie ruchu na nowo wybudowanej drodze D11. W odniesieniu do każdego z odcinków zaprezentowano planowane koszty budowy oraz pojawiające się problemy z ich budową.Następnie głos zabrał Robert Radoń, Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zaprezentował on postępy w budowie drogi S3 na odcinku Legnica-Lubawka. Odcinek Legnica-Bolków jest już w budowie. Natomiast dla odcinka Bolków-Lubawka uzyskano decyzję środowiskową. W lutym 2016 r. złożono wniosek aplikacyjny dla drogi S3 Bolków – granica państwa, w ramach konkursu o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF) dla projektów inwestycyjnych. Jan Birke, poseł na sejm Republiki Czeskiej, Starosta Náchoda zwrócił uwagę na obecnie istniejące problemy komunikacyjne pomiędzy Polską oraz Republiką Czeską. Wskazał na problemy, które generują samochody ciężarowe przejeżdżające przez centrum Nachoda. Edward Kaczor, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze spółka z o. o. odniósł się do kwestii budowy drogi S3/D11 z punktu widzenia przedsiębiorców. Wskazał, że obecnie cały transport ciężarowy jest zmuszony jechać przez przejście drogowe w Jakuszycach lub Kudowie Zdroju. Wybudowanie autostrady spowoduje otwarcie regionu jeleniogórskiego i wałbrzyskiego na świat. Izabela Wańkowicz, Dyrektor Biura Senatorskiego Doroty Czudowskiej zwróciła uwagę na zwiększenie ilości inwestycji realizowanych już w chwili obecnej w Legnicy dzięki planowanej budowie drogi S3. Andrzej Kosiór z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu podkreślił ważność tej inwestycji dla aglomeracji wałbrzyskiej. Zwrócił on uwagę, że wiele firm mających siedzibę w Wałbrzychu współpracuje z firmami z Republiki Czeskiej. Piotr Miedziński Prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opowiedział jak  bardzo ważnym czynnikiem z punktu widzenia rozwoju aglomeracji jeleniogórskiej jest budowa łącznika z Bolkowa do Jeleniej Góry.