int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(79) "/home/users/allsenses/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Organy statutowe - EUWT NOVUM z o.o.
 

Organy statutowe

Organami statutowymi EUWT NOVUM są Zgromadzenie Ogólne, Rada Nadzorcza, Dyrektor.

Zgromadzenie Ogólne
Zgromadzenie Ogólne jest najwyższa władzą Ugrupowania. Zgodnie z § 26 ust. 1 Statutu EUWT NOVUM z o.o. Zgromadzenie składa się z 11 przedstawicieli członków Ugrupowania, z których 3 reprezentuje Województwo Dolnośląskie, a po jednym przedstawicielu posiadają: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Kraj Liberecki, Kraj Kralowohradecki, Kraj Pardubicki, Kraj Ołomuniecki, Euroregion Nysa – Stowarzyszenie Regionalne, Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion Glacensis.

Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM tworzą:
1. Radka Loučkova Kotasova - Przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego, Kraj Liberecki.
2.Karol Przywara -  Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego, Województwo Dolnośląskie
3. Julian Golak - Województwo Dolnośląskie
4. Agnieszka Zakęś - Województwo Dolnośląskie
5. Piotr Roman - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
6. Czesław Kręcichwost - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
7. Vít Příkaský - Kraj Liberecki
8. Jiři Rozbořil - Kraj Ołomuniecki
9. Jiří Štěpán - Kraj Kralovohradecki 
10. Zdenek Křišťál - Kraj Pardubicki
11. Josef Horinka - Euroregion Nysa – Stowarzyszenie Regionalne
12. Petr Hudousek - Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion Glacensis

Rada Nadzorcza
Organem kontrolnym Ugrupowania, powołanym do wykonywania czynności nadzoru jest Rada Nadzorcza, która składa się z 4 członków, z których 2 reprezentuje stronę polską, a 2 stronę czeską.
Skład Rady Nadzorczej:
Krzysztof  Bramorski - Województwo Dolnośląskie
Andrzej Jankowski - Euroregion NYSA 
Pavel Hečko- Kraj Liberecki
Pavel Šoltys - Kraj Ołomuniecki


Dyrektor
Organem wykonawczym Ugrupowania, który kieruje jego działalnością oraz podejmuje działania w jego imieniu jest Dyrektor.
Podczas pierwszego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się 22 października 2015 r. w Jeleniej Górze Dyrektorem Ugrupowania wybrano Bartosza Bartniczaka, a Wicedyrektorem Miroslava Vlasáka.