S3 – D11 - wspólnie dla transeuropejskich powiązań transportowych.
S3 – D11 - wspólnie dla transeuropejskich powiązań transportowych.
 
30 maja 2017 r. w Miszkowicach w Gminie Lubawka odbyła się konferencja „S3 – D11 - wspólnie dla transeuropejskich powiązań transportowych”.  Organizacja konferencji dofinansowana była ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska
w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nysa. Konferencja była poświęcona budowie drogi S3 na terenie Polski oraz drogi D11 na terenie Czeskiej Republiki. Wydarzenie to stanowiło kontynuację inicjatywy podjętej przez samorządy polskie i czeskie, która znalazła odzwierciedlenie w „Deklaracji współpracy” podpisanej w Lubawce w 2015 r. W 2016 r. konferencja zorganizowana z inicjatywy EUWT NOVUM odbyła się po stronie czeskiej
w Trutnowie.
W konferencji uczestniczyli  Kamil Rudolecky zastępca Ministra Transportu Republiki Czeskiej, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wicemarszałek Województw Dolnośląskiego Iwona Krawczyk, Jiří Štěpán Hetman Kraju Kralovohradeckiego, posłowie, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele dyrekcji dróg krajowych z Polskii Republiki Czeskiej.Podczas konferencji zaprezentowano aktualne uwarunkowania planistyczne
i makroekonomiczne budowy połączenia dróg S3 i D11. Przekazano informacje o stanie zaawansowania prac nad realizacją połączenia wymienionych dróg po stronie polskiej i czeskiej.
Konferencja zakończyła się podpisaniem „Deklaracji Lubawskiej 2017”, która ma podkreślić istotne znaczenie budowy trasy ekspresowej S3 dla polskich i czeskich regionów oraz wyrażaną przez dolnośląski samorząd determinację na rzecz jej jak najszybszej realizacji. Deklaracja zostanie przekazana stronie rządowej w Polsce i w Republice Czeskiej.